Get Adobe Flash player

KALENDARZ WYDARZEŃ

Najświeższe aktualności: https://web.facebook.com/ospwzawadzie/

Organizacja OSP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - "Prawo o stowarzyszeniach", ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu Związku.
Związek zrzesza ochotnicze straże pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów w zakresie działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, propagowania i realizacji działań statutowych. 
Ochotnicza Straż Pożarna działa na podstawie wyżej wymienionych przepisów oraz własnego statutu. Statut OSP określa: siedzibę, teren działania, cele i sposoby działania, prawa i obowiązki członków, władze (walne zebranie, zarząd, komisja rewizyjna), majątek i fundusze OSP oraz zmiany statutu i rozwiązanie OSP.

Członkami OSP mogą być:
− osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, 
− małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych, 
− osoby prawne. 

Członkowie OSP dzielą się na:
− czynnych, 
− młodzieżowych drużyn pożarniczych, 
− wspierających, 
− honorowych 
Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:


"W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia."

 

Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie . Członkowie MDP w wieku 16 − 18 lat mogą być wybierani do władz OSP. MDP mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny ZOSP RP.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwój OSP, wspierająca finansowo lub w innej formie jej działalność. Członek wspierający-osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP, korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich. 

Członkowie czynni i honorowi mają prawo:
− wybierać i być wybierani do władz OSP, 
− uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu, 
− wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP, 
− korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP, 
− używać munduru i odznak. 

Do obowiązków członka czynnego należy:
− aktywnie uczestniczyć w działalności OSP, 
− przestrzegać postanowień statutu OSP, jak też regulaminów i uchwał władz OSP, 
− podnosić poziom wiedzy pożarniczej przez udział w szkoleniu fachowym, 
− dbać o mienie OSP, 
− regularnie opłacać składki członkowskie. 
Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno − techniczną.

 Członkostwo ustaje na skutek:

− dobrowolnego wystąpienia z OSP, 
− wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami statutu OSP, 
− skreślenie z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok, 
− likwidacji OSP, 
− śmierci, 
− likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym. 

 Władzami OSP są:

− walne zebranie − najwyższa władza OSP, 
− zarząd − 5 do 9 członków wybranych przez walne zebranie,
− komisja rewizyjna − 3 członków wybranych przez walne zebranie.
 

Do kompetencji walnego zebrania należy:
− podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP, 
− rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności, 
− uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP, 
− ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie, 
− podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej, 
− rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP, 
− podejmowanie uchwał o wystąpieniu ze Związku OSP RP, 
− podejmowanie uchwał w prawach nabycia i zbytu środków trwałych,
− podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,
− wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz ZOSP RP.

Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcję wiceprezesa. 

Serdeczne podziękowania dla Marcina SKOCZYLAS - epstryk.pl

ZOSP RP Małopolska - ZOSP RP - Strażak

Administrator: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.